HomeSmluvní podmínky

Smluvní podmínky

V rámci provozu serveru DopravaInformace.cz a přidružených aplikací pro tzv. chytré telefony (dále jen Server) umožňuje Správce služby uživatelům registrovat zdarma uživatelský účet, nastavit upomínku pro zasílání dopravních informací na úsecích dálnic, které si sami zvolí.Bez registrace je možné zdarma sledovat sjízdnost dálnic, dopravní incidenty na nich, záběry dopravních kamer a také výběr zpráv týkajících se provozu na dálnicich ČR.

Uživatelem Serveru je každý, kdo Server používá, kdy užíváním souhlasí s těmito Podmínkami. Dále každá osoba nebo společnost, která se v souladu s těmito Podmínkami registruje a/nebo se již zaregistrovala.

Při užívání služeb Serveru je uživatel povinen sdělit platnou e-mailovou adresu či jiné údaje požadované správcem. Správce Serveru má právo získat e-mailovou adresu programově, pokud je dostupná přes aplikační rozhraní.

Uživatel nesmí používat služeb Serveru k účelům odporujícím zákonům České republiky nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru používat způsobem, kdy by mohl server poškodit či omezit jeho funkce.

Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl při registraci. Autorem těchto e-mailů je Správce případně smluvně vázaný partner a takové zprávy nejsou považovány za tzv. spam. Nesouhlas se zasíláním těchto zpráv může uživatel oznámit Správci.

Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a bez jejich předchozího oznámení služby Serveru měnit nebo inovovat.

Správce je oprávněn měnit ustanovení těchto Podmínek bez omezení. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na Serveru. Je v zájmu každého Uživatele, aby sledoval aktuální znění Podmínek.

Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů v budoucnu zpoplatnit zasílání informačních zpráv a to jak za odeslaný kus tak i měsíční paušální platbou.

Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů zasílat jako součást informační zprávy o dopravním incidentu reklamní sdělení, které nebude uživatelem považováno za spam.

Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů vkládat do webových stránek případně do přidružených mobilních aplikací bannerovou nebo kontextovou reklamu.

Uživatel Serveru je povinen pravidelně sledovat změny Podmínek. Bude-li pokračovat v užívání Serveru i po provedení těchto změn Správcem Serveru, má se za to, že změny bez výhrad akceptuje.

Tyto podmínky jsou platné ode dne zveřejnění.

Pravidla týkající se cookies

Podle evropských právních předpisů musí majitelé stránek s elektronickým obsahem informovat návštěvníky svých webů a aplikací o tom, že používají soubory cookie a jiné nástroje pro ukládání informací. Předpisy také často ukládají, aby k tomu majitel získal od uživatele souhlas.

Tento web používá cookies, ať už vlastní nebo cookies třetích stran, odpovídající tomu, jakou funkčnost poskytuje - zpravidla ale nikoliv výlučně jde o Google, Google AdSense, Google AdWords, Google Tag Manager, Facebook a další. V rámci inzertního systému mohou být použity cookies, na kterém nemáme vliv a jejich přidělení i zpracování probíhá mimo jakékoliv možnosti ovlivnění.

Pokud si nepřejete aby tento web ukládal na váš počítač cookies, tak máte možnost tento web nepoužívat.